Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Kozielice

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Wójt Gminy Kozielice
Kozielice 73
74-204 Kozielice

Dane identyfikacyjne

Adres siedziby / adres zamieszkania

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pouczenie:

  1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
  2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, w terminie do dnia 31grudnia 2019 r..