KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych     lub   
  2. Do wglądu:
    • dowód osobisty

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Od ręki.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............) Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.