drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. z 1998 r., Nr 25, poz. 130).

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości lub
 2. Załączniki:
  • aktualny odpis z księgi wieczystej lub badanie księgi wieczystej
  • 4 egzemplarze mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości,
  • 4 egzemplarze wykazów zmian gruntowych
  • wypis z rejestru ewidencji gruntów,
  • wykaz synchronizacyjny w przypadku rozbieżności zapisów KW i ewidencji gruntów

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. ODWOŁANIE:
Od decyzji  służy odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............. Odwołanie   wnosi się w terminie 14  dni od dnia,  w którym decyzja stała się ostateczna