drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

 WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - UTRACONYCH

Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 56, poz. 500)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego do pobrania w Urzędzie Gminy
 2. Załączniki:
  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm*
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego
  • odpis skrócony aktu urodzenia - jeżeli akt został sporządzony poza ............
  • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego
  • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

II. OPŁATY:
Opłata:

 • za wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł.**

  ** Zwolnienie z opłaty za wydanie dowodu osobistego przysługuje osobom legitymującym się zaświadczeniem z właściwego organu ds. pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form pomocy

 • Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego od osób:

 • ubiegających się o wymianę dowodu osobistego z powodu jego wady technicznej lub   sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku
 • zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu
 • które utraciły dowód osobisty w wyniku klęsk żywiołowych
 • przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
 • małoletnich przebywających w domach dziecka

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego*** za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

***Opłata skarbowa:

 • nie pobiera się

VI. UWAGI:

 1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
 2. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............

* Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

 • głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • równomiernie oświetlona twarz.