drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST INWESTOR W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ

Podstawa prawna: art. 47 e ust. 2, art. 47 f, art 47 l ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 99, poz. 906 z 2003r.)  

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor w związku z planowaną inwestycją    lub   
  2. Załączniki: 
    • szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na mapie drzew / krzewów przeznaczonych do usunięcia - (mapkę terenu można uzyskać w ............)
    • projekt zagospodarowania działki 
    • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

   Opłata  za usunięcie drzew lub krzewów regulowana jest
   Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2003  

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. 
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela. 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............