drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy Kozielice

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE ............

Podstawa prawna: art. 181 ust.1, 2, 3, 5   ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 , poz. 1231  z późn. zmianami)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie ............    lub 
  2. Załączniki:
    • zgodę organizatora imprezy,
    • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty (w przypadku, gdy o jednorazowe zezwolenie występuje przedsiębiorca z innej gminy)
    • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy przedsiębiorców z innej gminy.

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

  1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w ............). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.